Extra miljoenen voor sociaal domein in Schagen

Gemeente Schagen hield eind 2016 een overschot van 2,9 miljoen over op het sociaal domein. Daarnaast ontvangt de gemeente ruim acht ton extra middelen van het Rijk voor het jaar 2018, oplopend naar ruim een miljoen in 2021. Het college van burgemeester en wethouders heeft met inbreng van de gemeenteraad, adviesraden en ketenpartners een voorstel gemaakt voor besteding van dat extra geld aan verschillende maatregelen en activiteiten die kwetsbare mensen van alle leeftijden een steuntje in de rug geven en bijdragen aan de verbondenheid van mensen binnen de gemeenschap. Het voorstel wordt vandaag aan de raad voorgelegd, die het in september zal beoordelen.

“Het geld dat we hebben overgehouden geven we terug aan de mensen die het toekomt,” zegt wethouder Ben Blonk van Samenlevingszaken, “dat was het uitgangspunt bij het opstellen van deze voorstellen”. Uiteraard geldt hetzelfde voor de extra middelen die de gemeente van het Rijk ontvangt. Na een eerste discussie met de raad in mei van dit jaar volgde in juni een thema-avond waarin medewerkers van de gemeente en ketenpartners hun ideeën presenteerden aan raads- en commissieleden. Deze stelden prioriteiten en gaven reacties op de ideeën, die zijn verwerkt in het voorstel van het college.

Het college wil de gelden benutten voor allerlei verschillende maatregelen en activiteiten die inwoners van alle leeftijden ten goede komen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

· Uitbreiding van het kindpakket: op dit moment bestaat al een kindpakket voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen, een tegemoetkoming van € 350,- per kind per jaar voor aanschaf van schoolspullen en deelname aan sport- en culturele activiteiten. Het college stelt voor om de minimumleeftijd van 4 jaar af te schaffen, en kinderen vanaf 0 jaar in aanmerking te laten komen. Babyzwemmen, peutergym en allerlei andere activiteiten die de ontwikkeling van baby af aan bevorderen worden zo voor iedereen toegankelijk.

· Ouderenpakket: ook voor senioren mag een kleine portemonnee geen belemmering zijn om aan sport- en culturele activiteiten mee te doen. Het college wil daarom ook voor ouderen met een laag inkomen een jaarlijks bedrag beschikbaar stellen.

· Gratis dagbesteding en begeleiding: het college wil de eigen bijdrage voor dagbesteding voor bijvoorbeeld ouderen en dementerenden afschaffen. Actieve dagbesteding is niet alleen belangrijk voor de zorgbehoevenden, maar minstens zo belangrijk voor de mantelzorgers die hierdoor ontlast worden.

· Aanpassing subsidiebeleid sport en cultuur: het subsidiebeleid wordt geëvalueerd. Het college wil geld reserveren om waar nodig het beleid aan te passen.

· Geld voor burgerinitiatieven via de dorpsraden: het college wil alle woonkernen in de gemeente financiële ruimte bieden om eigen initiatieven te ontplooien die de leefbaarheid van de dorpen en wijken ten goede komen, door middel van een eenmalig stimuleringsfonds.

· Ontmoetingen faciliteren: in Callantsoog, Petten en ’t Zand onderzoekt de gemeente bij wijze van pilot welke verschillende ontmoetingsplekken en activiteiten er zijn, of deze aansluiten bij de behoeften van verschillende leeftijdsgroepen en welke aanvulling, versterking of vernieuwing nodig is. Uitbreiding naar andere kernen is in de toekomst mogelijk.

· Aanpak kwetsbare jongeren 18-27 jaar: Jongvolwassenen die op de één of andere manier vast zijn gelopen in hun loopbaan krijgen ondersteuning op maat aangeboden om deze weer op de rails te krijgen.

· Dementievriendelijke gemeente: Om te zorgen dat dementie-patiënten zo lang mogelijk op een veilige en prettige manier deel kunnen uitmaken van de samenleving, gaat de gemeente investeren in communicatie en educatie over deze ziekte, zodat we als samenleving beter in staat zijn met deze kwetsbare groep om te gaan in het dagelijks verkeer.

Deze en nog vele andere voorstellen zijn aan de raad aangeboden. Wethouder Blonk heeft er vertrouwen in dat de raad de ideeën zal omarmen. “Als de raad in september met het voorstel van het college instemt, gaan medewerkers van de gemeente meteen aan de slag en zetten we de maatregelen zo snel mogelijk in gang om te zorgen dat het beschikbare geld ten goede komt van onze inwoners.”