Weidevogelleefgebieden….. wel of niet?

Rond half september liet Het Zijper Landschap weten dat zij bij Provinciale Staten-gedeputeerde de heer Adnan Tekin een verzoek hebben ingediend om Polder B tussen Burgerbrug en Sint Maartensbrug op de nemen in de reeks weidevogelleefgebieden. HZL is van mening dat er voldoende weidevogels in Polder B zijn om de polder tot “Kerngebied Weidevogels” aan te duiden. Door deze duiding kunnen weidevogels beschermd worden.

Als Dorpsraad zijn wij benieuwd hoe u hier als inwoner van en/of ondernemer in Burgerbrug tegenaan kijkt en of u voor- dan wel nadelen ziet aan het benoemen van Polder B als weidevogelleefgebied. Met belangstelling zien wij uw schriftelijke reactie tegemoet via brugpraat@burgerbrug-nh.nl.

Hieronder treft u het volledige verstuurde verzoek van Het Zijper Landschap aan:

Geachte heer Tekin,

Uit de diverse Natuurbeheerplannen is op te maken dat de strook land tussen het Noord-hollandskanaal en de Westfriesedijk is aangemerkt als Weidevogelleefgebied behalve polder B.

In begrenzingsplannen van de provincie werd het oostelijk gedeelte aangemerkt als beheersgebied. In het Streekplan Noord-Holland Noord had dit gebied de aanduiding: “van bijzondere betekenis voor natuur, landschap en bodem, tevens consolideringsgebied”.

In het Waterhuishoudingsplan 1998-2002 werd dit gebied aangeduid als:” vrij belangrijk weidevogelgebied”.

In het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord kreeg dit gebied de aanduiding:” provinciale ecologische hoofdstructuur (PEHS)”.

De strook langs de Westfriesedijk werd aangewezen als:” agrarisch gebied van bijzondere betekenis voor natuur, landschap en bodem, tevens consolideringsgebied”. Deze consolideringsgebieden zijn graslanden waar voor het behoud van de hoge natuurwetenschappelijke, landschappelijke en bodemkundige waarden extra beschermende maatregelen noodzakelijk zijn. Inzet van dit beleid in dit gebied is het behoud van het nog aanwezige areaal grasland. Het gaat daarbij onder andere om graslanden die een betekenis hebben als broed, rust-en foerageergebied voor (weide)vogels en om botanisch waardevolle graslanden.

De Westfriese Omringdijk is aangewezen als provinciaal monument. De hoge ecologische waarde van de Omringdijk moet worden behouden en ontwikkeld. Behoud van de graslanden in de directe omgeving is daarbij gewenst.

Juni 2009 heeft de provincie Noord-Holland het “Beeldkwaliteitsplan Westfriese Omringdijk” vastgesteld. Hierin krijgt de openheid van het landschap rond de dijk grote aandacht.

Het plan geeft een Kwaliteitszone aan van 200 meter. Ontwikkelingen die de openheid aantasten worden bij voorkeur niet in deze zone geplaatst. De maat van deze zone wordt gemotiveerd vanuit de visuele beleving van openheid vanaf de dijk en vanaf het landschap naar de dijk toe.

Een tweede zone wordt genaamd als Panoramazone. Ontwikkelingen in deze zone hebben invloed op de manier waarop de dijk beleefd wordt.

HZL heeft zowel voor het Natuurbeheerplan 2013 als 2014 zienswijzen ingediend met het verzoek polder B als weidevogelleefgebied op te nemen.

In de nota van beantwoording staat: GS gaan niet in op het verzoek van de indiener. In het gebied zijn niet genoeg weidevogels aanwezig om het te laten voldoen aan de criteria voor weidevogelleefgebied.

Op verzoek van HZL heeft SOVON vogeltellingen uitgevoerd in 2013, 2014 en 2015.

Uit de tellingen blijkt dat er wel degelijk weidevogels in polder B aanwezig zijn.

In juni 2013 kwam de provincie met het nieuws dat weidevogels in Noord-Holland op een andere manier moeten worden beschermd. Anders zullen ze in aantal achteruit blijven gaan en zouden sommige soorten zelfs kunnen verdwijnen.

Dat blijkt uit een onderzoek dat Alterra in opdracht van de provincie heeft uitgevoerd. Gedeputeerde Staten onderschrijven de aanbeveling van de onderzoekers om met kerngebieden te gaan werken. Het nieuwe beleid zal in 2016 in werking treden.

De geel gekleurde gebieden zijn weidevogelleefgebieden.

Het witte gebied tussen Burgerbrug en Sint Maartensbrug is Polder B

 

 

 

 

 

 

Wij verzoeken u het gehele gebied tussen Westfriesedijk en Ruigeweg, vanaf Zijpersluis tot aan Oudesluis, aan te merken als Kerngebied voor weidevogels. Waarin dan Polder B ook de aan-duiding Weidevogelleefgebied kan krijgen.

Uw beslissing zien wij met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Secretaris HZL