Polder B geen weidevogelleefgebied

Het verzoek van het Zijper Landschap om polder B als weidevogelleefgebied aan te merken is door Provincie NH niet gehonoreerd. Hieronder treft u het antwoord met motivering van de Provincie aan.

 

Aan Het Zijper Landschap, ter attentie van de heer Eriks

Betreft: uw brief van 14 september aan gedeputeerde Natuur en Landschap Adnan Tekin

Geacht bestuur,

In uw brief verzoekt u als secretaris namens “Het Zijper Landschap” de provincie om polder B aan te merken als Kerngebied voor weidevogels en dit gebied ook te begrenzen als weidevogelleefgebied. Polder B is het gebied tussen de Westfriesedijk en Ruigeweg, vanaf Zijpersluis tot aan Oudesluis.

Uw brief is gearchiveerd onder nummer 995871/995872. Naar aanleiding van de brief is telefonisch contact met u opgenomen (telefoongesprek met mevrouw W. Ates).

In deze mail gaan wij nader in op uw verzoek.

Polder B is op de kaart van het Natuurbeheerplan (kaart leefgebied open grasland) niet aangemerkt als gebied waar subsidie kan worden aangevraagd voor weidevogelbeheer. Het gebied voldoet namelijk niet aan de criteria die zijn gehanteerd voor kerngebieden (criteria: aantallen, dichtheden en soorten vogels; omvang en openheid van het gebied mate van verstoring’’ drooglegging;, graslandgebruik en deelnamebereidheid van agrariërs). Op de kaarten van het Natuurbeheerplan 2016, 2017 en 2018 is het gebied derhalve geen kerngebied en niet opengesteld voor subsidies. In 2021 zal een evaluatie plaatsvinden van het agrarisch natuurbeheer en de kerngebieden.

Het gebied is wel opengesteld voor subsidie voor collectief agrarisch natuurbeheer ten behoeve van akkervogels (kaart open akker). Van het betreffende gebied is een kaartje gemaakt voor u, zie de bijlage.

Alle kaarten van het Natuurbeheerplan zijn digitaal te raadplegen op onze website. PNH kaarten

Telefonisch heeft u aangegeven dat het verzoek van de Stichting om polder B aan te merken als weidevogelleefgebied, vooral betrekking heeft op de wens het gebied planologisch als weidevogelleefgebied te beschermen. Voor de planologische bescherming is echter niet de kaart van het Natuurbeheerplan, maar kaart 4 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) het kader. Op deze PRV kaart is het gebied niet aangemerkt als weidevogelleefgebied. Omdat het gebied in het Natuurbeheerplan niet is aangemerkt als kerngebied, ligt het niet voor de hand dat bij een wijziging van kaart 4 polder B als als weidevogelleefgebied wordt toegevoegd.

Uw verzoek om polder B aan te merken als Kerngebied voor weidevogels en te begrenzen als weidevogelleefgebied, honoreren wij niet.

Het Zijper Landschap heeft geen zienswijze ingediend op het Ontwerp-Natuurbeheerplan 2018. Uw brief kwam na sluiting (16 juli was de sluitingsdatum en de brief is van 14 september). Op 3 oktober jl hebben GS een besluit genomen over het Natuurbeheerplan.

Het Natuurbeheerplan 2018 is door GS aan Provinciale Staten ter vaststelling aangeboden zodat nu geen wijzigingen meer plaatsvinden. Wij hebben uw brief wel in behandeling genomen, niet als zienswijze maar als verzoek. Ecologisch is er geen aanleiding om kaarten aan te passen. Het gebied kwalificeert immers niet als kerngebied. Derhalve is er ook geen aanleiding om bij een eerstvolgende wijziging van de PRV het gebied als weidevogelgebied op te nemen op kaart 4 ecologie. Voor de PRV en kaarten en procedures kunt u terecht op onze webiste. Structuurvisie en PRV – Provincie Noord-Holland

De provincie verkent op dit moment de verschillende beschermingsregimes die er zijn voor het landschap. Ook zijn de voorbereidingen voor de Omgevingsvisie NH2015 in volle gang. Derhalve is onze website voor u van belang, daar treft u de informatie aan over de PRV en de omgevingsvisie. Omgevingsvisie – Provincie Noord-Holland. Binnenkort komt daar ook informatie op van de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit over de landschappen en bescherminsgregimes.

Mocht u naar aanleiding van deze mail nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

mw. mr. W.J. (Wendy) Ates-Janssens

Senior Beleidsadviseur sector Groen