Schagen eist geld voor brugschade

De Dorpsraad van Burgerbrug is blij met de aangenomen motie van de PvdA-fractie en de brandbrief die namens alle Schager fracties naar Gedeputeerde Staten gestuurd gaat worden. In de brief worden vragen gesteld over de duur van het herstel van de vlotbrug en wordt aangedrongen op een financiële tegemoetkoming voor gedupeerden. Ook bevat de brief een uitnodiging aan gedeputeerde Post om persoonlijk toelichting te komen geven op de gang van zaken.

Achter de schermen zijn leden van de Dorpsraad al langer bezig om geld los te krijgen voor gedupeerden van de kapotte vlotbrug. De Provincie liet in oktober weten dat de nadeelcompensatieregeling hiervoor de geëigende route is. Begin dit jaar werd door verschillende dorpsraadsleden een compensatieverzoek ingediend, dat op 22 maart jl. werd afgewezen omdat het “niet binnen de mogelijkheden van nadeelcompensatie viel”. De bijbehorende claim kon niet worden uitgekeerd omdat de extra gereden kilometers door afsluiting van een brug behoren “tot het normaal maatschappelijk risico waar burgers mee worden geconfronteerd”. Naar aanleiding van de afwijzing zijn toen door Provinciale Statenleden in de Commissie Mobiliteit en Financiën vragen gesteld over de mogelijkheden voor schadeloosstelling. Gezien het tijdstip van de commissievergadering (ruim twee weken na de afwijzing van het compensatieverzoek) is het raar dat gedeputeerde Post tijdens deze commissievergadering nogmaals verwees naar de nadeelcompensatieregeling. Inmiddels was al lang en breed besloten dat verzoeken via deze regeling niet gehonoreerd worden.

In tegenstelling tot wat sommige mensen voorstellen, heeft het geen zin de veroorzaker van de kapotte brug aansprakelijk te stellen voor de geleden schade van inwoners en bedrijven. Alle extra kosten die omwonenden en ondernemers maken als gevolg van de kapotte brug zijn niet toe te rekenen aan de veroorzaker hiervan. De Dorpsraad zal zich dan ook blijven richten op de verantwoordelijkheid van de Provincie. Wij zijn namelijk van mening dat de Provincie niet alles in het werk heeft gesteld om schade te voorkomen en voor een spoedig herstel te zorgen.

Graag waren wij hierover met gedeputeerde mevrouw Post in gesprek gegaan en daarom hadden wij haar uitgenodigd om naar Burgerbrug te komen. Echter, deze week liet zij via haar bestuursadviseur weten niet te komen.

De Dorpsraad hoopt dat de brieven vanuit College en Raad van de gemeente Schagen meer gewicht in de schaal leggen en mevrouw Post aanleiding geven wel naar Burgerbrug af te reizen om persoonlijk vragen te beantwoorden. Naast het afhouden van financiële compensatie willen wij ook graag van haar weten waarom de Provincie sinds de laatste aanvaring en langdurige stremming in 2012 (toen zes maanden) niets heeft ondernomen om de brug beter te beschermen. Ook zijn wij benieuwd waarom er bijvoorbeeld geen reserve pontons meer op voorraad zijn, zoals in het verleden wel het geval was; hierdoor hadden de laatste extra zes weken vertraging voor het herstel van de brug voorkomen kunnen worden.

De Dorpsraad van Burgerbrug blijft streven naar een redelijke oplossing voor zijn inwoners en ondernemers. Het zou mevrouw Post sieren als ook zij blijk geeft van goede zorg voor de inwoners van haar Provincie.